Tilbage til forside              Radon i dit hus?               Gas                       europæisk kemi         skoleforsøg med brint og brændselscelle
                       Ordet gas  (dvs. luftart) stammer fra den belgiske kemiker Van Helmont (1577-1644)
                                                    Udsendelse om gasværkskemien

    Naturgas 

     Kulgas

     Vandgas

     Odense bygas.   


Bygas blev tidligere lavet af kul på samme måde som træsprit af træ dvs. i retorter, hvor cokes (koks)  bliver tilbage.
    I dag laves bygassen af jordolie ved "crackning", hvorved kulilteindholdet minimeres i gassen.
                                    
                                       ubrændbar    brændbar


                                               Kemiske kampstoffer dvs. "giftgas", napalm osv.

Fra uorganisk til organisk kemi:
En række vigtige stoffer er traditionelt blevet fremstillet af træets ved, der i store retorter opvarmes til forkulning hvorunder en lang række stoffer bortgår i dampform og samles op ved afkøling og renses, fx. trætjære, der tjener som udgangspunkt for de såkaldte tjærefarvestoffer, som den tyske kemiske industri er kendt for fremstillingen af, fx. I.G.-Farben, der efter 1940 indgik i samarbejde med nazisterne. 
Det her bragte exempel er uden forbindelse til virkelighedens kemiske procesindustri og kan blot bruges som exempel på industriens komplekse sammenspil og kombinationen af metoder frem til et produkt. 
Vi stillede simpelthen videnskabsredaktionens teknisk-kemiske medlemmer opgaven: Hvilket land ville kunne producere nervegas uden at man ville kunne opdage det pga. råvareimporten? Svaret blev: Norge, fordi man ville kunne anvende ressourcerne her til følgende produktionstrin udfra så få og simple råstoffer som: Træ, kryolit eller flusspat, sand, knogler og slagteriaffald (eller andet råfosfat), havvand og elektricitet typisk fra olie eller vandkraft. Først fremstilles i trækulsretorter metanol og acetone, der så videreforarbejdes til 2-propanol (isopropylalkohol) og pinacol. Resten forarbejdes til fremstillingen af fosfor, der danner udgangsstof for produktion af 2 forskellige vigtige fosforklorider. 
                           
I et kloralkalianlæg fremstilles gasarterne klor og brint v.hj.a. elektricitet. Disse tilføres næste trin hvor de forskellige stoffer blandes til forskellige almindelige kemikalier ved en række simple synteseprocesser.                                             luftarterne

Aluminium danner katalysator for en reaktion mellem metylklorid, fosfortriklorid og natriumfluorid, hvilket resulterende stof let fører til to kendte nervegasser, sarin og soman, den sidste ved at tilføre pinacol og natriumfluorid efter trin 4
        navigatør                                          Se molekylernes udseende                                                     top igen